ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลปะแต
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลปะแต ได้จัดโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส คุณธรรม       และจริยธรรม ให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลปะแต ณ เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลปะแต มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิต และในการปฏิบัติราชการ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความโปร่งใส ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติ และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 89 คน