ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศข้อสั่งการตามมติที่ประชุม ศปภ. ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
1216
01 ต.ค. 2564
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1524
07 เม.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1544
15 ก.พ. 2564
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1520
08 ธ.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคมครั้งที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
2303
23 พ.ย. 2563
6 เทศบาลตำบลปะแต ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน สถาประกอบการและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือท ดาวน์โหลดเอกสาร
37
29 ต.ค. 2563
7 ประกาศ เทศบาลตำบลปะแต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปะแต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 ต.ค. 2563
8 ประกาศ เทศบาลตำบลปะแต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลปะแต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 ต.ค. 2563
9 ประกาศ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด ประจำปีประงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ต.ค. 2563
10 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1509
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12