คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 เม.ย. 2565
2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 เม.ย. 2565
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 เม.ย. 2565
4 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 เม.ย. 2565
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 เม.ย. 2565
6 การลงทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 เม.ย. 2565
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 เม.ย. 2565
8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 เม.ย. 2565
9 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 เม.ย. 2565
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
22 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2