แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
915
26 มิ.ย. 2562
2 รายงานดำเนินการเพื่อการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
923
02 มี.ค. 2562
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
928
21 ธ.ค. 2561
4 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
933
12 ธ.ค. 2561
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
919
27 พ.ย. 2561
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
920
27 พ.ย. 2561
7 มาตรการการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
913
26 พ.ย. 2561
8 แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
944
03 มี.ค. 2560
9 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
965
02 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1