นายมาหะกอเซ็ง บาโงยสะนอ (081-7488255))
ประธานสภา
นายบอรอเฮง มะลี (090-2945153)
รองประธานสภา
นางสาวรอฮานา ปะแต๊ะเล๊าะ (089-2945166)
เลขานุการประธานสภา
นายมาเล๊ะ สามะ (086-2894378)
สมาชิกสภาเขต 1
นางสาวรอฮานา ปะแต๊ะเล๊าะ (089-2945166)
สมาชิกสภาเขต 1
นายบ๊ะฮ์รุดดีน บาราเฮง (081-3881967)
สมาชิกสภาเขต 1
นายอับดุลการิม ดือราแม (081-928993)
สมาชิกสภาเขต 1
นายมะซอและ มะแซ (089-9752681)
สมาชิกสภาเขต 1
นายบูคอรีย์ นือเร็ง (083-3996664)
สมาชิกสภาเขต 1
นายมาหะกอเซ็ง บาโงยสะนอ (081-7488255)
สมาชิกสภาเขต 2
นายบอรอเฮง มะลี (090-4050431)
สมาชิกสภาเขต 2
นายมะซูรี ยาซิ (084-9666980)
สมาชิกสภาเขต 2
นายซาอีดิง ระแว้ง (090-8842123)
สมาชิกสภาเขต 2
นายมะยูโซ๊ะ อาแว (085-6732184)
สมาชิกสภาเขต 2
นายอานัส สาคอ (087-2945153)
สมาชิกสภาเขต 2