นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ (087-8376755)
นายกเทศมนตรีตำบลปะแต
นายบาราเฮง ยูโซ๊ะ (093-5062921)
รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต
นายอาบาฮา บันสูรี (087-8368529)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปะแต
นายอับดุลรอแม ราเยง (089-2950845)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปะแต