นางสาวจีราพร พรหมจิต
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจุรี งามเชื้อ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางประภาวตี เหล็มเล๊าะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
นางประภรณ์ พูนภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนูรีย๊ะ แมเราะดำ
คนงานทั่วไป
นางสาวนูรีซะห์ อาลี
คนงานทั่วไป