นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองช่าง
นายอาบีดิน เจะแม
นายช่างโยธา
นายกอมา โผ๊ะตือระ
คนงานทั่วไป
นายอิบรอฮิม สามะ
คนงานทั่วไป
นางสาวมารีแย จินตรา
คนงานทั่วไป