นายสมศักดิ์ เหมรักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายมะสรี แวสะมะแอ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวฮายาตี แวกะจิ
ครู คศ 2
นางซีตีรอเมาะ ดอเลาะ
ครู คศ 2
นางศิรัญตี ปะแตเล๊าะ
ครู คศ.2
นางสาวรอปียะห์ บาราหะแม
ครู คศ.1
นางสาวซาลีนี มาซอ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรีดา แวยูโซ๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาเรียยานี ตีซา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอาซีหย๊ะ หะมะ
คนงาน