นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสากีเราะฮ์ บือราเฮง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล