นางสาวโรณา แยนา
หัวหน้าฝ่ายปกครองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมารีเย๊าะ ประดู่
คนงาน