นายบุญชัย    ดีเลิศไพบูลย์

ปลัดเทศบาล

   
 

นายบุญชัย    ดีเลิศไพบูลย์

ปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจีราพร พรหมจิต

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายบุญชัย    ดีเลิศไพบูลย์

ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายบุญชัย    ดีเลิศไพบูลย์

ปลัดเทศบาลตำบลรักษาราชการ

แทนผู้อำนวยการกองสธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นายสมศักดิ์ เหมรักษ์

รองปลัดเทศบาลตำบลปะแต

รักษาราชการแทนกองการศึกษา

นางสาวโรณา แยนา

หัวหน้าฝ่ายปกครองรักษาราชการ

แทนกองสวัสดิการและสังคม