“ เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนนวัตกรรม นำชีวิตมั่นคง สู่สังคมยั่งยืน ”
 
 
ร่วมสร้างนวัตกรรม : พัฒนาตำบลปะแตด้วยนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยพร้อมรับนักเที่ยว เที่ยวในอนาคต
มุ่งสู่ความพอเพียง : ส่งเสริมให้ราษฎรปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมสันติสุข